Košické vedecké kaviarne – hosť Ing. Igor Lacík, DrSc.

Cukrovka a polyméry: stretnutie dvoch zdanlivo nesúvisiacich svetov
Prednáška je venovaná pamiatke MVDr. Jána Rosochu, CSc.

V apríli naši košický kolegovia opäť pripravujú Vedeckú kaviareň s ďalšou excelentnou témou – bude sa hovoriť o revolučnej možnosti liečby cukrovky (a potenciálne aj iných chorôb) transplantáciou živých buniek produkujúcich inzulín, ako prirodzenej náhrady za jeho nárazové dávkovanie. S transplantáciou živých buniek je spojených mnoho problémov, hlavne s ich prežívaním a správnou funkciou vzhľadom na imunitnú reakciu organizmu. Bolo by teda potrebné transplantované bunky pred imunitným systémom nejakým spôsobom ukryť, pri zachovaní možnosti obojsmernej komunikácie s vonkajším prostredím. Sú to však dve protichodné požiadavky, ktoré sa zdanlivo vylučujú.

Riešením môže byť zabalenie buniek, v našom prípade buniek pankreasu, tzv. Langerhansových ostrovčekov, ktoré dokážu produkovať inzulín, do špeciálneho obalu. Vymyslieť a vyrobiť stabilný obal, ktorý telo príjme, ktorý spoľahlivo ochráni bunky vo vnútri pred imunitným systémom a zároveň umožní monitorovanie prostredia a uvoľňovanie inzulínu do vonkajšieho prostredia je, zdá sa, úloha len pre kúzelníkov.

Presne o takéto kúzlo sa vo svojom výskume snaží náš kolega a hosť Vedeckej kaviarne Ing. Igor Lacík, DrSc., vedúci Oddelenia výskumu biomateriálov. Dr. Lacík pôsobil ako riaditeľ Ústavu polymérov SAV, ktorý sa za jeho éry stal jedným z najúspešnejších pracovísk SAV. Výsledky práce Dr. Lacíka a jeho prínos pre spoločnosť boli ocenené viacerými oceneniami z ktorých spomeniem aspoň dve, verejnosti najviac známe – Krištálové krídlo za rok 2015 v kategórii Medicína a veda, a ocenenie Eset Science Award – Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku za rok 2023

“Osobne sa na túto prednášku veľmi teším, určite pre osobnosť Dr. Lacíka, ale aj preto, že je to jeden z príkladov, kde sa základný výskum prekrýva s aplikačnou sférou. Navyše aplikáciou, ktorá môže pomôcť mnohým z nás. Výskum Dr. Lacíka je spojený aj s Košicami, spolu s prednostom Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP MVDr. Jánom Rosochom, CSc. pripravovali klinickú aplikáciu transplantovaných enkapsulovaných buniek. Aj preto túto prednášku Dr. Lacík venuje pamiatke Dr. Rosochu. Verím, že Vás téma zaujme a prídete stráviť opäť príjemný a hlavne užitočný večer v Tabačke.”

Príďte, opäť neoľutujete.
RNDr. Ján Gálik, CSc.

Názov:  Cukrovka a polyméry: stretnutie dvoch zdanlivo nesúvisiacich svetov.
              
Prednáška je venovaná pamiatke MVDr. Jána Rosochu, CSc.
Prednášajúci:   Ing. Igor Lacík, DrSc., Ústav polymérov SAV, v. v. i., Bratislava

Termín:  Streda, 24. apríl 2024 o 18:00
Miesto:  Tabačka – malá kinosála, Košice

Hlavné tézy prednášky:

Nosnou témou prednášky bude poskytnúť informáciu o princípe a súčasných možnostiach liečby cukrovky transplantáciou inzulín-produkujúcich buniek. Súčasťou tohto princípu je imunitná ochrana transplantovaných ostrovčekov ich enkapsuláciou v polymérnom obale a aktívna rola Ústavu polymérov SAV na riešení tejto témy.