Čo je nové v našej práci v marci 2015?

Vážení priatelia,

 V prvom rade sa vám chcem poďakovať za vašu kontinuálnu podporu rôznou formou, za kontaktovanie, diskusie, vyjadrenia záujmu a nádeje. Je to pre mňa osobne ako aj pre môj tím nesmierne významné a povzbudzujúce. Dovoľte mi, aby som vám  v tomto príspevku priblížil súčasnú situáciu týkajúcu sa našej práce.

 Viem, že všetci netrpezlivo čakáte na správu,  či náš tím alebo iné skupiny vo svete už vyriešili problémy spojené s transplantáciou enkapsulovaných ostrovčekov pre kontinuálnu kontrolu hladiny cukru v krvi pre situácie, v ktorých iné prostriedky kontrolujúce cukor nie sú postačujúce. Bohužiaľ v súčasnosti toto riešenie ešte nie je k dispozícii. Týmto aj dávam odpoveď mnohým z vás, ktorí vyjadrili záujem sa zúčastniť na testoch s enkapsulovanými ostrovčekmi. Na druhej strane, nesmierne veľa pracovísk hľadá a poskytuje svoj príspevok do mozaiky celkového poznania, aby sme sa k nájdeniu riešenia reálne priblížili. Testy na ľudských pacientoch sú súčasťou mnohých programov pracovísk vo svete a v ďalších rokoch ich počet bude narastať. Musíme však byť dôslední a trpezliví. Transplantáciou nedostatočne testovaných materiálov a nepremyslenými experimentami sa môže príjemcovi viac uškodiť ako pomôcť.

 Tím Ústavu polymérov SAV v Bratislave v spolupráci s UIC Chicago a NTNU Trondheim intenzívne spolupracuje na testovaní polymérnych mikrokapsúl v primátoch ako predklinickom modeli. Rok 2014 bol plný udalostí spojených s touto témou, pričom o najdôležitejších sme informovali na našej webovej stránke. Úplne zásadnou udalosťou bolo získanie významného a prestížneho projektu cez JDRF nadáciu v New Yorku , ktorého finálnym cieľom je úspešné testovanie mikrokapsúl v primátoch a posúdenie možnosti transplantácie ostrovčekov izolovaných z primátov enkapsulovaných v týchto mikrokapsulách do primátov (tzv. alotransplantácia). Týmito aktivitami sa plánuje získať obraz o potrebných podmienkach vedúcich ku kontrole hladiny cukru v krvi, kde enkapsulované ľudské ostrovčeky sú transplantované do ľudských pacientov.

 Na stretnutí s DiaZil združením pred koncom minulého roku som uviedol 10-ky krokov, ktoré musíme kontrolovať a optimalizovať, kým sa od polymérov cez tvorbu kapsúl a ich testovanie dostaneme k čítaniu výsledkov z transplantácií enkapsulovaných ostrovčekov do zvieracích modelov. Je to náročný proces, ktorý vyžaduje motiváciu a vklad od všetkých členov tímu, identifikáciu čiastkových problémov a ich úspešné riešenie, a trochu aj to povestné šťastie. Najzásadnejším problémom nielen u nás ale aj u všetkých tímov vo svete zaoberajúcich sa enkapsuláciou ostrovčekov je, že zatiaľ nie je jednoznačne známe, ktoré faktory sú kriticky, ktoré menej kriticky a ktoré vôbec nie sú dôležité pre úspešný výstup, ktorým je dlhodobá  kontrola hladiny cukru u diabetického príjemcu.

 Túto situáciu chceme zlepšiť. V našom projekte sa venujeme vzťahu medzi podmienkami prípravy mikrokapsúl a ich vlastnosťami po príprave, pred implantáciou a po explantácii. Je to veľa práce, avšak pred nami takéto štúdium nebolo robené a veríme, že dospejeme k pochopeniu významnosti rôznych faktorov pre úspešnosť funkčnej transplantácie enkapsulovaných ostrovčekov. Nemá asi zmysel tu pridávať technické detaily, jedným z doterajších výstupov je zistenie veľkej citlivosti mikrokapsúl na vlastnosti vstupných polymérov, ktoré sa prejavujú v in vivo podmienkach po transplantácii. Okrem charakterizácie mikrokapsúl sa venujeme chemickej povahe polymérov a procesu enkapsulácie. V tejto fáze vieme, že musíme pripraviť novú generáciu mikrokapsúl na báze doteraz úspešne testovaných v primátoch, ktoré budú zohľadňovať dostupné polyméry a optimálny proces ich prípravy. Ing. Lucia Uhelská PhD. je zodpovedná za enkapsuláciu ostrovčekov a transfer technológie enkapsulácie do laboratória v Chicagu. Má za sebou dva dlhodobé pobyty v Chicagu, počas ktorých pripravovala mikrokapsuly pre transplantáciu do myší a opíc a zúčastňovala sa všetkých aktivít, ktoré sa týkajú náplne projektu. Pre náš tím v Bratislave sú jej skúsenosti veľmi dôležité.

 Účasťou na JDRF projekte sme súčasťou svetovej „prvej ligy“. Nesmierne prestížne a nesmierne zaväzujúce. Komunikujeme s mnohými pracoviskami vo svete, ktoré sú považované za najsilnejších súčasných hráčov https://www.cukrovkanf.sk/casopis-nature-medicine/ . V januári 2015 som sa zúčastnil pracovného 3-dňového stretnutia JDRF enkapsulačného konzorcia v New Yorku. Okrem prezentácie nášho projektu som mal možnosť si vypočuť správy k rôznym projektom konzorcia a komunikovať s ich riešiteľmi. Projekty sa týkajú identifikácie zdroja buniek produkujúcich inzulín, ich imunitnej izolácii enkapsuláciou, vhodných materiálov pre ekapsuláciu, prežívaniu buniek po transplantácii, imunosupresii, a i. Komunikácia a diskusia na tomto fóre bola veľmi intenzívna a reálne ukázala otázky, ktoré sa toto konzorcium snaží zodpovedať. Každopádne je úloha nájsť liečbu cukrovky cez bunkovú terapiu transplantovanými ostrovčekmi braná ako úloha súčasnosti, na ktorej riešení sa nepoľavuje a ktorá bude vyriešená.

 Profesionálny vedecký prístup je pre nás prvoradý a zásadný. Na druhej strane, finančné prostriedky sú nevyhnutnou súčasťou úspešného riešenia. Situácia v tomto smere môže byť, klasicky povedané, vždy lepšia a finančných zdrojov nie je pre túto finančne náročnú prácu nikdy dosť. V r. 2015 financie nevyzerajú byť kritické pre prácu na projekte v plánovanom rámci, avšak pripravili sme a pripravujeme ďalšie národné a medzinárodné projekty, z ktorých snáď niektoré budú financované, aby naša budúcnosť o plus 1-2 roky bola jasná z pohľadu financovania. Okrem JDRF projektu, finančná podpora vlani prišla z ukončeného projektu získaného z Agentúry na podporu výskumu a vývoja, z nadácie University  of Illinois at Chicago cez Chicago Diabetes Project, a v neposlednom rade z prostriedkov, ktoré boli poskytnuté nášmu neinvestičnému fondu Cukrovka n.f. v rámci 2% z dane alebo z iných finančných darov. Za túto podporu ďakujeme a vďační sme aj všetkým tým, ktorí sa rozhodnú venovať 2 % z dane aj v roku 2015.

 Na záver je vhodné, aby som predstavil a poďakoval sa môjmu súčasnému tímu na Oddelení pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV. Sú to vedeckí pracovníci Filip Rázga, Lucia Uhelská, Zuzana Kroneková, Dušana Treľová, Juraj Kronek, doktorandi Szabolcs Szalaj a Veronika Némethová a technickí pracovníci Eva Hipká a Alena Ďurišová. Využívame mnohé fyzikálne a chemické techniky, pri ktorých nám pomáhajú ďalší vedeckí spolupracovníci ústavu (o.i. Klaudia Csániková, Danka Jochec-Mošková, Matej Mičušík). Spolupracujeme s mnohými pracoviskami, ktorí pomáhajú svojimi radami a metodikami napr. z Virologického ústavu SAV, Fyzikálneho ústavu SAV a Medzinárodného laserového centra. V neposlednom rade sa chcem poďakovať za podporu aktivít týkajúcich sa fondu Cukrovka n.f., ktorý bol založený pri Ústave polymérov SAV a ktorých dušou je Silvia Podhradská, o webstránku sa stará Danka Jochec-Mošková a za rôznu formu podpory Zuzane Hlouškovej, Kataríne Csomorovej a Márii Šivovej.

V roku 2014 sme zmenili vzhľad stránky Cukrovka n.f. a hlavne sa vás snažíme priebežne informovať o našich výstupoch a všetkom relevantnom. Budeme v tomto aj naďalej pokračovať a veríme spolu s vami, že to budú správy významné pre priblíženie princípu transplantácie enkapsulovaných ostrovčekov ku reálnemu riešeniu.

Igor Lacík