Ranne spravy RTVS

Ranne spravy RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/169660#2422