Stretnutie enkapsulačnej skupiny Chicago Diabetes Projektu v Nórsku 2.-6. septembra 2014

V dňoch 2.-6. septembra 2014 sa na pôde Nórskej univerzity pre výskum a technológie (NTNU) v Trondheime (Nórsko) konalo už 10. pracovné stretnutie Chicago Diabetes Projektu (CDP).

Na stretnutí sa okrem hostiteľskej univerzity zúčastnili pracovné tímy z Illinoiskej univerzity v Chicagu (USA), Ústavu polymérov SAV (Slovensko), Massachusettského technologického inštitútu v Bostone (USA) a Harvardskej univerzity v Cambridge (USA). Posledné dve menované inštitúcie spolu s členmi CDP sú súčasťou enkapsulačného konzorcia JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation), ktorého hlavnou ambíciou je nájsť cestu k liečbe cukrovky 1. typu. Stretnutie vedcov sa mohlo uskutočniť aj vďaka podpore nadácie Washington Health Square Foundation (WHSF), ktorá významnou mierou podporuje CDP od jeho založenia.

Prvý deň stretnutia bol venovaný semináru pre širokú vedeckú verejnosť a študentov na tému „Tkanivové inžinierstvo a umelý pankreas pre liečbu cukrovky“. Seminár bol rozdelený do troch sekcií. Prvá sekcia bola venovaná „Transplantácii ostrovčekov a novým zdrojom buniek pre bunkovú terapiu“. Úvodnú prednášku predniesol zodpovedný riešiteľ CDP Prof. J. Oberholzer (Illinoiská univerzita v Chicagu, USA), ktorý zhodnotil niekoľkoročné poznatky a výsledky terapie cukrovky pomocou transplantácie Langerhansových ostrovčekov do pečene podľa tzv. Edmontonovského protokolu. U 60% pacientov sa dosahuje kontrola hladiny cukru takto transplantovanými ostrovčekmi až po dobu 5 rokov. Táto terapia vyžaduje užívanie imunosupresívnych liekov. Novou nádejou pre neobmedzený zdroj pankreatických ? buniek a liečbu väčšieho počtu diabetických pacientov by mohli byť výsledky tímu Dr. J. Millmana z Harvardskej univerzity, ktorý prezentoval úspešnú prípravu pankreatických ? buniek diferencovaných z embryonálnych kmeňových buniek.

Druhá sekcia sa venovala štúdiu “Odpovedí imunitného systému na biomateriály“. Dr. J. Doloff z Massachusettského technologického inštitútu sa venoval štúdiu reakcií organizmu na prítomnosť biomateriálov z pohľadu imunobiológie in vivo pri využití myších modelov. Dr. A.M. Rokstad z NTNU sa naopak zamerala na hodnotenie zápalových reakcií vyvolaných materiálom po styku s krvou. Na tento výskum v podmienach in vitro vyvinuli modelový systém kompletnej ľudskej krvi.

V tretej sekcii venovanej “Novým biomateriálom a kapsulám” boli prezentované výsledky Oddelenia pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV. Dr. I. Lacík oboznámil poslucháčov s prípravou a charakterizáciou multikomponentných polyelektrolytových mikrokapsúl a ich využitia pri ochrane enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov pred imunitným systémom hostiteľa. Dr. A. Vegas z Massachusettského technologického inštitútu a Dr. B. L. Strand z NTNU sa venovali rôznym modifikáciam alginátu a príprave hydrogélov pre účely enkapsulácie živého materiálu a pre účely tkanivového inžinierstva.

V ďalších dňoch prebiehali vedecké diskusie jednotlivých členov CDP a hosťami ako aj členmi nadácie WSHF. Hlavnou témov rozhovorov a diskusií boli prezentované výsledky o nových typoch kapsúl, o analýze ich fyzikálnych a chemických vlastností, či nových trendoch v enkapsulácii, ktoré za Oddelenie pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV odprezentovali Dr. L. Uhelská a Dr. F. Rázga. Stanovili sa ďalšie ciele a experimenty riešené v rámci JDRF a CDP projektov zameraných na enkapsuláciu ostrovčekov a pankreatických ? buniek. Jednotlivé experimenty sú smerované k potvrdeniu pozitívnych výsledkov získaných z transplantácie kapsúl do paviánov a ich overeniu u makakov s jasným zameraním pre posunutie sa do klinických štúdií.

 trondheim1

Prof. José Oberholzer (Illinoiská univerzita v Chicagu, USA), zodpovedný riešiteľ Chicago Diabetes Projektu.

 trondheim2

Dr. Berit. L. Strand z Nórskej univerzity (NTNU, Trondheim, Nórsko)

 trondheim3

Dr. J. Millman z Harvardskej univerzity v Cambredge (USA)

 trondheim4

Dr. I. Lacík z Ústavu polymérov SAV (Slovensko)

 trondheim5

Dr. A. Vegas z Massachusettského technologického inštitútu (Boston, USA)

 trondheim6

Dr. J. Doloff z Massachusettského technologického inštitútu (Boston, USA)

 trondheim7

Pracovné stretnutie členov CDP

trondheim8trondheim9

Trondheim (Nórsko)