Nové poznatky ohľadne biomateriálov vhodných pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov publikované v Nature Biomedical Engineering

Ústav polymérov SAV sa už dlhodobo zaoberá identifikáciou vhodného spôsobu transplantácie pankreatických ostrovčekov, ktoré sú pred atakom imunitného systému ochránené obalením (enkapsuláciou) v polymérnom biomateriáli vo forme mikrokapsúl. Dostatočná biokompatibilita takéhoto biomateriálu je základným predpokladom pre to, aby mikrokapsuly s enkapsulovanými pankreatickými ostrovčekmi neboli rozpoznané ako cudzorodý materiál, voči ktorému sa bude imunitný systém brániť, povrch mikrokapsúl bude obrastať tzv. fibrotickým tkanivom, ktoré zabráni účinnému prestupu glukózy, inzulínu a živín. Následne takýto transplantát zlyháva.
Ing. Igor Lacík, DrSc. z Ústavu polymérov SAV je spoluautorom článku publikovanom nedávno v Nature Biomedical Engineering „Bochenek a kol. Alginate encapsulation as long-term immune protection of allogeneic pancreatic islet cells transplanted into the omental bursa of macaques“ (doi 10.1038/s41551-018-0275-1). Tím pracovísk z University of Illinois Chicago, MIT, Boston‘s Children Hospital, Joslin Diabetes Centre, NTNU Trondheim, Harvard Univeristy, Ústavu polymérov SAV a i. v tejto práci uviedol dôležitosť biokompatibility mikrokapsúl využívaných pre imunitnú ochranu transplantovaných pankreatických ostrovčekov. V práci sú uvedené výsledky rôznych typov mikrokapsúl testovaných v priebehu posledných 10-rokov v primátoch, z ktorých niektoré typy mikrokapsúl boli použité v posledných rokoch aj v klinických testoch. Nové typy tzv. alginátových mikrosfér vyvinuté na MIT v kombinácii s transplantáciou enkapsulovaných makačích ostrovčekov do časti omenta makakov viedli k pozitívnym výsledkom. Mikrosféry vykazovali vysokú mieru biokompatibility a boli schopné ochrániť transplantované ostrovčeky po dobu najmenej 4 mesiacov. Mikrosféry na báze tohto enkapsulačného materiálu a spôsobu transplantácie môžu predstavovať klinické riešenie pre diabetických pacientov hlavne s nekontrolovaným výskytom hypoglykémie.
www.nature.com/articles/