Projekt financovaný z Juvenile Diabetes Research Foundation pokračuje

Pred rokom náš tím pod vedením Ing. Igora Lacíka, DrSc. získal 2-ročný projekt financovaný Enkapsulačným konzorciom JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation, www.jdrf.org). Je to prestížny projekt, keďže JDRF je vedúca globálna organizácia, ktorá podporuje  výskum cukrovky typu I. Takýto projekt zaraďuje naše pracovisko medzi svetové pracoviská (firmy, univerzity, nemocnice) zaoberajúce sa rôznymi aspektami liečby cukrovky typu I a cielia svoj výskum na klinické testy.

Okrem Ústavu polymérov SAV sú do tohoto projektu zapojení CellTrans, Inc., Chicago (USA), NTNU Trondheim (Nórsko) a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. v Prahe (Česká republika). Cieľom projektu je vyvinúť mikrokapsuly, ktoré ukážu vhodnosť v predklinickom modeli primátov s cieľom navrhnúť tieto mikrokapsuly pre klinické testy. Projekt sa zameriava na biokompatibilitu vyvíjaných mikrokapsúl, čo je určujúcou podmienkou pre ich úspešné použitie. Náš systematický prístup testovania 10-tok variant tzv. multikomponentných mikrokapsúl je možné pokladať za unikátny oproti prístupu ostatných tímom vo svete, pretože poskytuje možnosť optimalizáciu mikrokapsúl na základe transplantačných výsledkov. Nedávne výsledky z transplantácie enkapsulovaných ľudských ostrovčekov do diabetických myší ukazujú na to, že naša stratégia k nájdeniu vhodných biokompatibilných mikrokapsúl je veľmi nádejná. V najbližšej dobe plánujeme iniciovať testovanie v makakoch použitých ako predklinický model primátov.

https://www.youtube.com/watch?v=hTomwebMW9U