Igor Lacík a jeho tím Ústavu polymérov SAV v spolupráci s Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave získali APVV projekt pre štúdium enkapsulácie pankreatických ostrovčekov.

V náročnej konkurencii sme získali projekt z Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR pod názvom Materiály a procesy pre funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe diabetu (akronym projektu MEREDIT, číslo projektu APVV-14-0858). Projekt je na 4 roky s finančnou podporou 220 000 Euro, plánovaný začiatok projektu je júl 2015. Tento projekt nám umožní venovať sa detailnej práci ohľadne materiálov pre enkapsuláciu ostrovčekov, nastaveniu charakterizačných techník, a využitiu rôznych prístupov, ktorých cieľom je zlepšiť prežívanie enkapsulovaných ostrovčekov. Financovaným partnerom projektu je Medzinárodné laserové centrum v Bratislave. Projekt bude mať aj odbornú podporu pracovísk spolupracujúcich v rámci Chicago Diabetes Projektu a JDRF projekte (UIC Chicago, NTNU Trondheim) a tiež zo slovenského pracoviska UNLP Košice.